اسپرجانی فرماندار از مرکز بهداشت کمجان و پروژه گازرسانی به روستاهای کربال و شهر سلطان شهربازدید بعمل

نظرات 0

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خرامه، به منظور پیگیری مشکلات شهری و روستایی بخش کربال اسپرجانی فرماندار از مرکز بهداشت کمجان و پروژه گازرسانی به روستاهای کربال و شهر سلطان شهربازدید بعمل آورند..