کلنگ زنی کتابخانه شهدای سلطان شهر

نظرات 0

به گزارش صدای خرامه مراسم  کلنگ زنی ساختمان جدید کتابخانه شهدای سلطان شهر انجام شد، کتابخانه ای که مردم سلطان شهر و حدود 15 روستای اطراف خود را تحت پوشش خود قرار می دهد و حتی کمبود فضاهای فرهنگی را نیز برای مردم کمتر برخوردار این شهر تا حدودی جبران خواهد کرد، مردمی که با دود کردن اسپند و  استقبال از کسانی که کلنگ کتابخانه شان را زدند، با زبان بی زبانی تقاضا داشتند کلنگ این پروژه مثل مجتمع فرهنگی کنار آن، در زمین نماند.کتابخانه شهدای سلطان شهر هم اکنون در خانه ای کوچک و موقوفه با 1700 کتاب و 600 عضو فعالیت می کند اما این فضا هرگز پاسخگوی نیازهای مردم این شهر و روستاهای اطراف آن نیست. این نیاز مهم، شواری شهر سلطان شهر را متقاعد کرد که زمینی  را در اختیار اداره کتابخانه های خرامه قرار دهد تا کتابخانه شهدای سلطان شهر در فضایی بیش از 200 متر مربع احداث شود. بعد از کلنگ زنی، اسدالله زارع از خیران سلطان شهر تا سقف 30 میلیون تومان پروژه را تا مرحله فنداسیون پیش می برد تا پروژه کد دریافت کرده و فرمانداری آن را به اتمام برساند.

http://sedaykherameh.ir/files/images/94-Azar/16%20ketankhane/16%20azar%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%202.jpg
http://sedaykherameh.ir/files/images/94-Azar/16%20ketankhane/16%20azar%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%203.jpg