مسیر ارتباطی سلطان شهر به حرم مطهر امام زاده ابراهیم آسفالت شد.

نظرات 0

مسیر ارتباطی شهر سلطان شهر مرکز بخش کربال به حرم مطهر امام زاده ابراهیم این شهر زیر سازی و آسفالت گردید  تا تردد زایران مردم سلطان شهر  و روستا های بخش کربال با سهولت انجام گیرد .