مردم سلطان شهر سال ۱۳۹۵ را با حضور درگلزار شهدا آغاز کردند

نظرات 0

مردم ولایی سلطان شهر سال ۱۳۹۵ را با حضور در گلزار شهدا وبیعت با آنها و رهبری وبا حالت معنوی سال را آغاز کردند