فرماندار خرامه آقای اسپرجانی از سالن ورزشی سلطان شهر بازدیدکردند

نظرات 0

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خرامه، اسپرجانی فرماندار به همراه ایزدی رئیس اداره تربیت بدنی به منظور بررسی وضعیت پروژه های عمرانی و ورزشی در حال ساخت شهرستان و پیشرفت فیزیکی آنها از این مجموعه ها بازدید و در جریان روند ساخت و ساز و آماده شدن سالنهای ورزشی در بخش و سلطان شهر قرار گرفتند.