طرح بسیج پزشکان در سلطان شهر اجرا می شود

نظرات 0

طرح بسیج پزشکان در سلطان شهر در روز های چهارشنبه ،پنجشنبه و جمعه با حضور تخصص های مختلف برگزار می شود