سالن ورزشی سلطان شهر تکمیل شده اما منتظر برق می باشد تا مورد بهره برداری قرارگیر

نظرات 0

سالن ورزشی سلطان شهر تکمیل شده اما مسولین ادارات برق و آب اقدامی در خصوص انشعاب آب  و برق این سالن انجام نداده اند این سالن احتیاج به چند ستون برق دارد تا بتوان برق آنرا وصل نمود امیدوارم که مسولین اداره برق شهرستان خرامه هرچه زود تر این کار را انجام دهند تا جوانان سلطان شهر و بخش کربال بتوانند این سالن ساخته شده استفاده نمایند  .