خبری از استقرار ادارات بخش کربال نیست

نظرات 0

بیش از 6 سال از ایجاد بخش کربال می گذرد اما گویا مسئولین بخش کربال و شهرستان خرامه هیچ اراده ای برای اسقرار ادارات این بخش ندارند از مسئولین استان و نماینده این شهرستان تقاضای پیگیری این مسئله را داریم تا فکری به حال مردم محروم این بخش که از خشکسالی رمقی در آنان وجود تدارد بکنند و با استقرار ادارات در مرکز این بخش (سلطان شهر) گوشه ای از مشکلات مردم را حل نمایند