با گذشت ۴ ماه از برکناری شهردار سلطان شهر انتخاب شهردار جدید انجام نشده است

نظرات 0

مردم سلطان شهر خواستار انتخاب شهردار جدید این شهر هستند این شهر با مشکلات فراوانی روبروست که عدم انتخاب شهردار بر این مشکلات می افزاید چون این شهر هیچامکانات اولیه شهری ندارد از شورای شهر سلطان شهر خواهشمندیم که هر چه سریعتر نسبت به انتخاب شهردار جدید اقدام فوری نماید تا شاید قدمی در جهت برطرف نمودنمشکلات این شهر بردارد, شهری که با گذشت هشت سال از مرکز بخش شدن آن تغییر خواصی در آن مشاهده نمی شود, وتقریبا هیچ اداره ای در آن مستقرنشده است.