با گذشت شش سال از ایجاد بخش کربال هنوز هیچ اداره ای در شهر سلطان شهر مستقر نشده

نظرات 0

با گذشت شش سال از ایجاد بخش کربال هنوز هیچ اداره ای در شهر سلطان شهر مرکز این بخش ایجاد نشده است 

لذا از مسئولین استان و شهرستان خرامه خصوصا فرماندار و امام جمعه محترم شهرستان درخواست می گردد که فکری به حال این بخش نمایند تا مردم محروم  و ولایی این بخش برای هر کاری نیاز نباشد با صرف هزینه های زیاد به شهرستان خرامه و یا شیراز مراجعه نمایند تا کار خود را انجام دهند  قبلا از بذل محبت و مساعدتی که می نمایید تشکر می گردد