بازدید سرزده آقای اسپرجانی از پاسگاه شهر سلطانشهر ، خانه بهداشت و ترویج جهاد کشاورزی

نظرات 0

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خرامه، اسپرجانی فرماندار به منظور بررسی وضعیت امکانات  بخش کربال از پاسگاه شهرسلطان شهر، خانه بهداشت و مرکز ترویج جهاد کشاورزی بخش کربال بازدید بعمل آوردند.