آقای اسپرجانی از مجموعه ادارات بخش کربال در سلطان شهر بازدید بعمل آورد.

نظرات 0

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خرامه، اسپرجانی فرماندار به صورت سر زده از مجموعه ادارات مستقر در شهر سلطان شهر بخش کربال بازدید کردند